Eindhovense Koren Federatie

Voorbeeld bij het aanvragen van projectsubsidie 21-24 CKE

Naast een aantal in te vullen gegevens aangaande de vereniging /bestuur/bankinformatie/ spelen er bij de aanvrage voor een projectsubsidie nog een aantal formele zaken als:

 • Weigeringsgronden
 • Aanvraagtermijn
 • Inhoudelijke vereisten

  Daar waar het gaat om de vragen zoals we die bij het EKF binnen krijgen gaat het vooral om zaken m.b.t. Inhoudelijke vereisten.
  Zoals u hieronder kunt zien is dat een flinke reeks die voor een koor meer vraagt dan om een voor het koor normale activiteit.

  Wij proberen hier aan de hand van een projectvoorbeeld aan te geven op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven.
  In het voorbeeld gaan we dus niet uit van een recht toe recht aan benadering van een project met enkel een concert met een toespraak en een borrel.
  We proberen hier iets neer te zetten waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de inhoudelijke vereisten.

  Projectvoorbeeld

  Een professionele koordirigent staat over anderhalf jaar 40 jaar op de bok van een groot gemengd koor dat al vele jaren actief is in een bepaald stadsdeel en in de hele stad bekendheid geniet blijkens de goed gevulde zalen bij hun concerten.
  Het bestuur van dat koor wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er zijn een aantal plannen waarmee het koor dit jubileum op een vernieuwende wijze onder de aandacht wil brengen zoals:

 • Het cadeau voor de jubilerende dirigent is een betaalde compositie-opdracht met de uitvoering daarvan door het koor tijdens het jubileumconcert o.l.v. de jubilerende dirigent.
 • Omdat de compositie-opdracht wordt uitgewerkt naar een muziekstuk met een uit te beelden verhaal, wordt er samenwerking gezocht met een amateur theatergroep uit een ander stadsdeel en een BN’r als professionele verteller.
 • Tijdens de uitvoering is er naast de normale pianobegeleiding een partij geschreven voor 3 slagwerkers met o.a. marimba en xylofoon waarvoor samenwerking wordt gezocht met een amateur slagwerkgroep met een van de winnaars van het Trom- concours.
 • Om extra publiciteit te genereren wordt naast de PR via alle sociaal media ook gedacht aan een jubileumboekje met daarin herinneringen van de dirigent, veel koorleden en natuurlijk ook het publiek dat daartoe wordt uitgenodigd via social media en betreffende rubriek in het ED. Hiervoor wordt tevens een aparte workshop ingericht (geleid door een communicatiedeskundige / journalist van het plaatselijke dagblad) die de redactie van dit blad en vooral ook de verhalenschrijvers helpt bij het schrijven van een goed verhaal met een heldere verhaallijn en evt. illustraties (tekeningen en foto’s).
 • Een speciaal jubileumconcert in de kerk van de wijk waar het koor jarenlang ook alle nachtmissen verzorgde.
 • Alle inwoners van de buurt inclusief oud-leden worden uitgenodigd met het verzoek na de uitvoering een vrijwillige bijdrage te geven.

  Op deze manier wil het bestuur van het koor invulling geven aan het jubileum en wil i.v.m. de extra te maken kosten van om en nabij de € 10.000,= een projectsubsidie aanvragen.

  Wanneer je nu naar de inhoudelijke vereisten kijkt, zie je dat er een flink aantal aspecten kunnen worden afgevinkt

  Inhoudelijke vereisten:

  Om in aanmerking te komen voor financiering wordt uw aanvraag getoetst aan deze criteria:
  (aankruisen indien u aan de desbetreffende eis heeft voldaan)

X☐ De activiteit kent een vernieuwend karakter.
X☐ Er is sprake van een nieuwe activiteit, een activiteit die niet in regulier

amateurkunstverband wordt beoefend en die een toegevoegde waarde

ten opzichte van het bestaande aanbod heeft.
X☐ De activiteit kent een eenmalig karakter of draagt bij aan het opzetten van nieuwe

activiteiten die op termijn op reguliere wijze georganiseerd en gefinancierd kunnen worden. X☐ De activiteit heeft betekenis voor de stad.
X☐ Er wordt een verbinding aangegaan met andere partijen in Eindhoven: door samenwerking

met andere culturele organisaties/ professionals.
☐X Er wordt een verbinding aangegaan met andere partijen in Eindhoven: door samenwerking

met organisaties buiten het culturele veld.
☐X De activiteit betrekt bepaalde specifieke doelgroepen bij de activiteit, stimuleert tot

deelname aan cultuur van nieuwe doelgroepen.
☐X De activiteit is openbaar toegankelijk.
☐X De activiteit wordt duidelijk kenbaar gemaakt, onder meer via social media. ☐X De activiteit draagt bij aan de artistieke of zakelijke kwaliteit van de organisatie.

3: Weigeringsgronden

Een organisatie komt niet in aanmerking voor een bijdrage op grond van deze regeling indien:

a. De aanvraag niet voldoet aan de vereisten zoals gesteld in deze regeling;
b. De aanvrager ook zonder financiering over de benodigde gelden, hetzij uit eigen middelen of uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van zijn activiteiten te dekken;
c. De activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente Eindhoven of haar ingezetenen;
d. De doelstellingen of activiteiten van aanvrager in strijd zijn met de wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde;
e. De activiteiten primair een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben; f. Op het niveau van bestuur of directie (zakelijke) relaties bestaan met bloed- of aanverwanten dan wel eigen bedrijven, eigen stichtingen dan wel andere eigen rechtspersonen die naar het oordeel van de uitvoerder ongewenst zijn;
g. De financiering is aangemerkt als ontoelaatbare staatssteun.

U verklaart dat bij de indiening van de financieringsaanvraag bovenstaande weigeringsgronden niet op uw organisatie van toepassing zijn. Tevens verklaart u ogenblikkelijk aan de uitvoerder te melden wanneer de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht en belangrijke wijzigingen zich voordoen ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd.

4: Aanvraagtermijn

Een financieringsaanvraag kan het hele jaar door worden aangevraagd met uitzondering van 1 juni t/m 1 september. U ontvangt binnen 4 weken bericht over de uitslag.

5: Inhoudelijke vereisten:

Om in aanmerking te komen voor financiering wordt uw aanvraag getoetst aan deze criteria: (aankruisen indien u aan de desbetreffende eis heeft voldaan)

 • ☐  De activiteit kent een vernieuwend karakter.
 • ☐  Er is sprake van een nieuwe activiteit, een activiteit die niet in regulier

  amateurkunstverband wordt beoefend en die een toegevoegde waarde ten opzichte van

  het bestaande aanbod heeft.

 • ☐  De activiteit kent een eenmalig karakter of draagt bij aan het opzetten van nieuwe

activiteiten die op termijn op reguliere wijze georganiseerd en gefinancierd kunnen worden.

 • ☐  De activiteit heeft betekenis voor de stad.
 • ☐  Er wordt een verbinding aangegaan met andere partijen in Eindhoven: door samenwerking

  met andere culturele organisaties/ professionals.

 • ☐  Er wordt een verbinding aangegaan met andere partijen in Eindhoven: door samenwerking

  met organisaties buiten het culturele veld.

 • ☐  De activiteit betrekt bepaalde specifieke doelgroepen bij de activiteit, stimuleert tot

  deelname aan cultuur van nieuwe doelgroepen.

 • ☐  De activiteit is openbaar toegankelijk.
 • ☐  De activiteit wordt duidelijk kenbaar gemaakt, onder meer via social media.
 • ☐  De activiteit draagt bij aan de artistieke of zakelijke kwaliteit van de organisatie.

  6: Financieringsaanvraag voor project 2022

  Naam project:

  Datum uitvoering:

  De aangevraagde financiering bedraagt:

  (min € 500 max € 3000 en tot 80% van het totaalbedrag)

  7: U dient de volgende gegevens toe te voegen aan uw aanvraag:

  Een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor financiering wordt aangevraagd. Leg daarbij waar mogelijk een relatie met de criteria zoals die onder 4 worden genoemd.

  De doelen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen. In het bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar bewoners.

  Een projectbegroting met dekkingsplan van de kosten van de activiteit en een toelichting. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde financiering of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

  Een opgave van eventuele samenwerkingspartners.
  Een beschrijving van de wijze waarop (bepaalde specifieke) doelgroepen worden betrokken bij de

  activiteit, en /of de wijze waarop de activiteit stimuleert tot deelname aan cultuur van (nieuwe) doelgroepen.